Actionshop roztahuje křídla a hledá parťáka na prodejnu do Prahy - klikni pro více info zde

Všeobecné podmínky programu Týmy

obchodní společnosti AGS Trade s.r.o., IČO: 27616169, se sídlem Krejnická 2021/1, Chodov, 148 00 Praha 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 119134 (dále jen „AGS Trade“„Podmínky užití služby Týmy“).

Poslední aktualizace: 30.05.2023

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky pro nákup a užívání služby Týmy upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o využívání služeb tzv. Týmy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společností AGS Trade a zákazníkem společnosti AGS Trade (dále jen „Zákazník“), který prostřednictvím portálu www.actionshop.cz (dále jen „Portál Actionshop“) a/nebo prostřednictvím jiné internetové adresy a/nebo jiné mobilní aplikace hodlá se společností Actionshop.cz uzavřít Smlouvu.

 

II. Zřízení benefitního programu Týmy

Zákazník má možnost zřídit si na Portálu Actionshop tzv. Benefitní program Týmy a čerpat tak výhody s tímto benefitem spojené.

Zákazník si může zvolit při registraci, zda chce „Úplnou registraci“ a následně si vytvořit tým, kam může pozvat až 20 spoluhráčů.

Další způsob jak vstoupit do Týmu je „pozvání uživatele do týmu“, kde „velitel“ pošle url odkaz spoluhráči svého týmu a přes url se přidá nový hráč do týmu.

Služba Týmy není nijak zpoplatněna a není potřeba jí prodlužovat či obnovovat.

Sjednáním Týmů získává Zákazník minimálně následující výhody:

 • Slevy při překonání určitého obratu za nákupy sjednané na portálu actionshop.cz.
 • Slevy jsou pojmenovány dle odznaků Bronze, Silver, Gold a Platinum.
 • Každý odznak má přiřazenou % slevu na zboží*
  • Bronze - 3%
  • Silver - 6%
  • Gold - 10%
  • Platinum - 15%
 • Zákazník na odznak se slevou dosáhne tak, že celý Tým překročí celkový obrat**. Obraty jsou v těchto rozmezích:
  • Bronze - 70 000 Kč včetně DPH
  • Silver - 175 000 Kč včetně DPH
  • Gold - 350 000 Kč včetně DPH
  • Platinum - 700 000 Kč včetně DPH
 • Služba přednostně informuje Zákazníky s odznaky o novinkách
 • Služba přednostně dá Zákazníkům možnost předobjednávek

* V případě, že na produkt není možné aplikovat zmíněnou slevu dle odznaků, tak je aplikována nejvyšší možná sleva.

** celkový obrat se počítá ze jeden rok zpětně.

Kompletní seznam výhod poskytovaných Zákazníkům využívající benefitní program Týmy je vždy k nalezení na Portálu actionshop.cz.

 

III. Odstoupení od benefitního programu Týmy

Zákazník má možnost odstoupit od poskytování benefitního programu Týmy bez udání důvodu, a to kdykoliv. Zákazník může odstoupit z benefitního programu Týmy jedním z následujících způsobů:

 1. Vystoupení z Týmu v uživatelském účtu v sekci „Můj tým“ kliknu na „opustit tým“
 2. Odstranění týmu v uživatelském účtu v sekci „Můj tým“ kliknu na „odstranit tým“ – je nutné být administrátorem („velitelem“)
 3. Elektronicky na email info@actionshop.cz

V případě odstoupení od benefitního programu Týmy Zákazník přijde o slevy s touto službou spojené.

 

IV. Zrušení benefitního programu Týmy

Zákazník může své Premium členství zrušit kdykoliv bez udání důvodu jedním z následujících způsobů: 

 1. Odstranění týmu v uživatelském účtu v sekci „Můj tým“ kliknu na „odstranit tým“
 2. elektronicky na email: info@actionshop.cz

Upozorňujeme Zákazníka, že zrušením svého Týmu přijde o všechny benefity a slevy s tím spojené.

 

V. Odpovědnost a záruky

AGS Trade nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jimž Portál AGS Trade využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.

AGS Trade nenese v souladu s ustanovením § 2913 odst. 2 občanského zákoníku odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky Portálu actionshop.cz způsobené zejména přerušením přívodu elektrické energie. AGS Trade si vyhrazuje právo dočasně omezit poskytování všech výhod spojených s benefitním programem Týmy. Takovéto omezení poskytovaných služeb může být způsobeno mimořádnou a nepředvídatelnou situací, na základě které může dojít k dočasnému vyčerpání kapacit společnosti AGS Trade (zejména výjimečný stav ve společnosti způsobený nekontrolovaným šířením nemoci (např. COVID-19) nebo neočekávatelnými celoplošnými a/nebo místními restrikcemi Vlády ČR či jiných příslušných orgánů).

AGS Trade nenese odpovědnost za plynulý, nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod Portálu actionshop.cz. AGS Trade nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu actionshop.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu actionshop.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

AGS Trade nenese odpovědnost za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti AGS Trade, a to zejména provozovatelů platebních systému uvedených v čl. II těchto Podmínek užití benefitního programu Týmy.

 

VI. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím Portálu actionshop.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti AGS Trade.

Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

AGS Trade je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

AGS Trade je oprávněna prodej zboží a/nebo poskytování služeb na Portálu actionshop kdykoli ukončit.

Společnost AGS Trade je oprávněna kdykoliv tyto Podmínky užití benefitního programu Týmy v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat, o čemž budou Zákazníci dopředu informování prostřednictvím emailové zprávy, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek užití benefitního programu Týmy mohli bez nepřiměřených obtíží seznámit. Pokud Zákazníci se změnou Podmínek užití benefitního programu Týmy nesouhlasí, mohou kdykoliv z Týmu vystoupit a tohoto programu nebýt součástí.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto Podmínek užití služby Premium neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných nebo neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto Podmínek užití služby Premium.

Kontaktní údaje zákaznické podpory společnosti AGS Trade jsou uvedeny na Portálu actionshop.cz. Adresa pro doručování prostřednictvím emailu je: info@actionshop.cz, telefonní číslo: 774 258 858 Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na info@actionshop.cz.

Tyto Podmínky užití benefitního programu Týmy nabývají účinnosti dne 1.5.2023

Nahoru